blog FB G+

Konsultacja i terapia psychologiczna

Dla kogo

Konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci.

Cel 

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy.
Pacjent (rodzic/dziecko) ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy. Konsultacja trwa 50 min.


Przebieg

- 1 spotkanie - sam rodzic - wywiad psychologiczny dotyczący dziecka, jego rozwoju i trudności z jakimi rodzic się zgłasza
- 2 spotkanie - samo dziecko, rozmowa, zabawa - jeśli jest taka potrzeba - spotkanie wspólne mama + dziecko

Objawy / wskazania

Konsultacja pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu (terapia). Zakres pracy to:
Praca nad deficytami: z trudnościami w nauce, z deficytami uwagi, z nadpobudliwością ruchową, z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, z trudnościami w relacjach z rodzicami, z trudnościami emocjonalnymi, z deficytami w umiejętnościach społecznych z zaburzeniami zachowania, z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, rozwijających się typowo ale prezentujących trudności wychowawcze.
Dodatkowo: trudności emocjonalne, funkcjonowanie w warunkach stresu, kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia).
Jak również terapia dzieci z orzeczeniami:
- o potrzebie wczesnego wspomagania
- o autyzmie i zespole Aspergera
- o całościowych zaburzeniach rozwoju

Terapia - Cel

Celem jest usuwanie mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań, stosowanie wzmocnień pozytywnych wyciszanie niepowodzeń, rozładowanie napięć, uczenie odporności na sytuacje trudne oraz sposobów pokonywania trudności i radzenia sobie ze stresem, poprawa nastroju, budowanie adekwatnej samooceny, zwiększanie samowiedzy i samoakceptacji, odreagowanie, motywowanie do działania ukierunkowanego na cel, uczenie planowania, organizowania i osiągania celów własnych działań, budowanie wiary we własne siły, wyciszanie nadpobudliwości.