blog FB G+

Terapia Integracji Sensorycznej


Częstotliwość 

minimum raz w tygodniu, zajęcia indywidualne

Dla kogo

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Cele

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) są częstą przyczyną nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Osoby z tego typu deficytami  nieprawidłowo interpretują odbierane informacje zmysłowe, co powoduje, że część z nich może czuć się nadmiernie „bombardowana” ilością bodźców, a inne mogą poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych.

Terapia Integracji Sensorycznej nie uczy konkretnych czynności. Uczy zaś, w oparciu o szereg różnorodnych ćwiczeń i powtórzeń, „jak nauczyć mózg”, by wykorzystując bodźce docierające ze środowiska nauczyć się danej czynności.

Wybrane objawy u dzieci młodszych (5 – 10 rok życia) mogące świadczyć o nieprawidłowym przetwarzaniu zmysłowym

 • Nadmierny niepokój, drażliwość, impulsywność;
 • Lękliwość i postawa wycofania się;
 • Kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową;
 • Nadruchliwość i kłopoty z koncentracją uwagi;
 • Nienaturalnie silne domaganie się czynności i zabaw związanych z obracaniem się, huśtaniem, ślizganiem, podskakiwaniem lub unikanie takich doznań;
 • Lęk przed oderwaniem nóg od podłoża;
 • Choroba lokomocyjna;
 • Niewłaściwy wzorzec postawy i chodu;
 • Niskie napięcie mięśniowe i nadmierna męczliwość;
 • Zła tolerancja wrażeń dotykowych;
 • Brak umiejętności w naśladowaniu ruchów;
 • Powtarzanie czynności (perseweracje ruchowe); 
 • Zaburzenia rozwoju językowego i zdolności komunikacyjnych; 

Założenia metody

 • Bodźce sensoryczne warunkują wszechstronny rozwój dziecka,
 • Bodźce sensoryczne są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu (brak bodźców = słaba praca mózgu),
 • Czynne zaangażowanie w doznania sensoryczne wywołuje reakcje adaptacyjne,
 • Reakcje adaptacyjne w reakcji na bodźce sensoryczne optymalizują zachowanie.

Przebieg zajęć

Każde zajęcie z terapii integracji sensorycznej przebiega w oparciu o indywidualny plan terapii, opracowany przez terapeutę na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy.


Co osiągamy

Bodźce sensoryczne są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu. Poprzez dostarczenie optymalnej ilości bodźców sensorycznych i czynne zaangażowanie dziecka w sensoryczne doznania wywołujemy reakcje adaptacyjne, które z kolei wpływają na poprawę zachowania i funkcjonowania dziecka.

Wskazania (jakie zaburzenia)

Metoda Integracji Sensorycznej stosowana jest min. w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.