blog FB G+

Terapia pedagogiczna

Częstotliwość

raz w tygodniu, indywidualna lub w grupach kilkuosobowych (maksymalnie 6)

Dla kogo

Terapia pedagogiczna adresowana jest do tych dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole. W szczególności:
 • Dla dzieci, które mają trudności w nauce czytania i pisania.
 • Dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego.
 • Dla dzieci, które „brzydko piszą”.
 • Dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej.
 • Dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej.
 • Dla dzieci z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji.
 • Dla tych, które mają problemy z koncentracją uwagi.
 • Dla mniej sprawnych manualnie i ruchowo.
 • Dla dzieci szczególnie nieśmiałych.
 • Dla dzieci, które wolniej się uczą.

Cele

Celem głównym jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.


Założenia

 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.

Terapię pedagogiczną zaczyna się od wychwycenia mocnych stron dziecka i wzmacniania  na ich podstawie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości dziecka.

Przebieg zajęć

Terapię pedagogiczną prowadzi się dwuetapowo:

a) Etap przygotowawczy - pracujemy z dzieckiem na materiale konkretnym - obrazki i abstrakcyjnym - litery i figury geometryczne.
Kształtujemy dojrzałość dziecka do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie:
- Ćwiczeń usprawniających ogólne sprawności ruchowe i sprawności manualne
- Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej
- Ćwiczenia sprawności ruchowej
- Ćwiczenia rozmachowe
- Ćwiczenia manualne
- Ćwiczenia graficzne
- Ćwiczenie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej, które wpływa na opanowanie umiejętności czytania i pisania (ćwiczenia manualne pod kontrolą wzroku, ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej)
Spostrzegawczość:
- Analiza wzrokowa
- Synteza wzrokowa
- Kierunkowość
- Pamięć wzrokowa
Ćwiczenie funkcji słuchowej: 
- Ćwiczenia wrażliwości słuchowej
- Koncentracja na bodźcach
- Różnicowanie dźwięków (otoczenia, nazwy liter - głoski)
- Pamięć słuchowa
- Ćwiczenia rytmiczne
- Ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonetycznego (wyodrębnianie, różnicowanie, artykulacja)

b) Terapia właściwa
- ćwiczenie nauki czytania i pisania na materiale obrazkowo - literowym (łączenie liter w sylaby i słowa).
Po zakończeniu tego etapu dziecko umie czytać, rozumie to co czyta, przepisuje, napisze z pamięci proste słowa.